Rekrutacja ALO

Zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach:

 • 6 marca 2018
 • 10 kwietnia 2018
 • 8 maja 2018
 • 12 czerwca 2018

o godzinie 18:00 w sali Senatu PJATK (ul. Koszykowa 86).


Opłaty

Wpisowe jednorazowe 1000 zł
Czesne klasy 1-2: miesięczne, przez 12 m-cy w roku 1100 zł
klasy 3-cie: miesięczne, przez 10 m-cy w roku 1320 zł
Konto, na które należy przekazywać opłaty:

Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy PJATK
65 2190 0002 3000 0046 2548 0101


Harmonogram rekrutacji 2018

od 07.05
Składanie podań o przyjęcie do Liceum podpisanych przez Rodziców (prawnych opiekunów) w sekretariacie szkoły lub rejestracja internetowa na stronie ALO.

07.05–22.06 (do godz. 14:00)
Złożenie teczki z własnymi pracami do klasy plastyczno-informatycznej.

22.06–28.06 (do godz. 14:00)
Złożenie poświadczonych przez gimnazjum kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

29.06 (do godz. 14:00)
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów do Liceum i listy rezerwowej.

02.07–06.07 (do godz. 14:00)
Składanie oryginałów dokumentów. Terminowe wpłacanie wpisowego w ustalonej wysokości na wskazany rachunek bankowy (za datę wpłaty uważa się zaksięgowanie środków na rachunku odbiorcy). Podpisywanie kontraktów, deklarowanie drugiego języka obcego.

06.07 (godz. 14:00)
Ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy osób przyjętych do Liceum i kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej.

06.07–13.07 (do godz. 14:00)
Składanie oryginałów dokumentów, podpisywanie kontraktów, deklarowanie drugiego języka obcego.

13.07 (do godz. 14:00)
Ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych do Liceum.

13.07 (do godz. 14:00)
Rodzic/Opiekun Ucznia zobowiązany jest do podpisania kontraktu z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych prowadzącą Akademickie Liceum Ogólnokształcące.

Pobierz (PDF)


Rejestracja

 1. Rejestracja kandydatów do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy PJATK rozpoczyna się zgodnie z aktualnym harmonogramem rekrutacji, opublikowanym na stronie internetowej ALO
 2. Kandydaci mogą zarejestrować się przy pomocy jednego z dwóch przedstawionych poniżej sposobów:
 3. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, kandydat powinien dostarczyć następujące dokumenty:
  • podanie o przyjęcie,
  • odpis świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • odpis zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • ksero legitymacji gimnazjalnej.
 4. W przypadku rejestracji online, w/w dokumenty będą przesłane w formie zeskanowanej; w przypadku zgłoszenia przy pomocy formularza rejestracyjnego, powinny być dostarczone osobiście do Sekretariatu Liceum lub przesłane pocztą
 5. Kandydat nabywa praw ucznia po:
  • dostarczeniu oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;
  • wpłaceniu wpisowego;
  • podpisaniu kontraktu Szkoła-Rodzice/Prawni opiekunowie.

Online Formularz


Procedura

 1. Zgłoszenia kandydatów do Liceum przyjmowane są w Sekretariacie ALO lub przez strony internetowe Szkoły zgodnie z aktualnym harmonogramem rekrutacji, opublikowanym na stronie internetowej ALO
 2. Kandydat powinien złożyć w Sekretariacie następujące dokumenty:
  • podanie o przyjęcie,
  • odpis świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • odpis zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • ksero legitymacji gimnazjalnej.
 3. W przypadku zgłoszenia przez strony internetowe należy wypełnić formularz i przesłać pocztą wymagane dokumenty z pkt. 2.
 4. Kandydat nabywa praw ucznia po:
  • pozytywnej weryfikacji przeprowadzonej przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi dla każdego profilu klas;
  • dostarczeniu oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;
  • wpłaceniu wpisowego;
  • podpisaniu kontraktu Szkoła-Rodzice

   

Ważne dla kandydatów do klasy o profilu plastyczno- informatycznym:

Teczka powinna zawierać od 10 do 20 prac – rysunkowych i malarskich (w technice dowolnej), najlepiej o formacie zbliżonym o 50 x 70 cm (B2). Szkice i prace o wymiarach mniejszych niż A4, powinny być przymocowane do kartonu o większym formacie. Teczkę należy złożyć w Sekretariacie ALO zgodnie z aktualnym harmonogramem rekrutacji.


Zasady rekrutacji, klasy:

informatyczno-matematyczna

O przyjęciu do ALO decyduje suma punktów za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum (matematyka, informatyka, fizyka) i punkty z matematyczno – przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego.

Finaliści olimpiad z przedmiotów: matematyka, informatyka i fizyka; a także finaliści innych konkursów informatycznych, będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

kulturoznawcza
 

O przyjęciu do ALO decyduje suma punktów za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum (język polski, język angielski, historia) i punkty z humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego.

Finaliści olimpiad z przedmiotów: j. polski, nowożytny język europejski; a także finaliści innych konkursów, będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

plastyczno-informatyczna

Kandydaci składają teczkę z własnymi pracami.

Teczka powinna zawierać od 10 do 20 prac – rysunkowych malarskich (w technice dowolnej), najlepiej o formacie zbliżonym do 50 x 70 cm (B2). Szkice i prace o wymiarach mniejszych niż A4, powinny być przymocowane do kartonu o większym formacie.

O zakwalifikowaniu do klasy decyduje ocena prac z teczki.

W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc, o przyjęciu do Szkoły decyduje średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym.

Prace należy składać zgodnie z harmonogramem rekrutacyjnym na dany rok szkolny.