Wersja light

Rekrutacja ALO

Uprzejmie informujemy, że w związku z reformą szkolnictwa w roku szkolnym 2019/2020 będziemy prowadzić nabór do klas trzyletniego i czteroletniego liceum.


Opłaty

Wpisowe jednorazowe 1000 zł
Czesne klasy 1-2: miesięczne, przez 12 m-cy w roku 1100 zł
klasy 3-cie: miesięczne, przez 10 m-cy w roku 1320 zł

Konto, na które należy przekazywać opłaty:

Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy PJATK
65 2190 0002 3000 0046 2548 0101


Harmonogram rekrutacji 2019

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 zostanie zamieszczony już wkrótce.


Rejestracja

 1. Rejestracja kandydatów do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy PJATK rozpoczyna się 4-go maja 2016r.
 2. Kandydaci mogą zarejestrować się przy pomocy jednego z dwóch przedstawionych poniżej sposobów:
 3. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, kandydat powinien dostarczyć następujące dokumenty:
  • podanie o przyjęcie,
  • odpis świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • odpis zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • ksero legitymacji gimnazjalnej.
 4. W przypadku rejestracji online, w/w dokumenty będą przesłane w formie zeskanowanej; w przypadku zgłoszenia przy pomocy formularza rejestracyjnego, powinny być dostarczone osobiście do Sekretariatu Liceum lub przesłane pocztą
 5. Kandydat nabywa praw ucznia po:
  • dostarczeniu oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;
  • wpłaceniu wpisowego;
  • podpisaniu kontraktu Szkoła-Rodzice/Prawni opiekunowie.

Online Formularz


Procedura

 1. Zgłoszenia kandydatów do Liceum przyjmowane są w Sekretariacie ALO lub przez strony internetowe Szkoły od 4 maja 2016 roku.
 2. Kandydat powinien złożyć w Sekretariacie następujące dokumenty:
  • podanie o przyjęcie,
  • odpis świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • odpis zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • ksero legitymacji gimnazjalnej.
 3. W przypadku zgłoszenia przez strony internetowe należy wypełnić formularz i przesłać pocztą wymagane dokumenty z pkt. 2.
 4. Kandydat nabywa praw ucznia po:
  • pozytywnej weryfikacji przeprowadzonej przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi dla każdego profilu klas;
  • dostarczeniu oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;
  • wpłaceniu wpisowego;
  • podpisaniu kontraktu Szkoła-Rodzice

   

Ważne dla kandydatów do klasy o profilu plastyczno- informatycznym:

Teczka powinna zawierać od 10 do 20 prac – rysunkowych i malarskich (w technice dowolnej), najlepiej o formacie zbliżonym o 50 x 70 cm (B2). Szkice i prace o wymiarach mniejszych niż A4, powinny być przymocowane do kartonu o większym formacie


Zasady rekrutacji, klasy:

matematyczno-informatyczna

O przyjęciu do ALO decyduje suma punktów za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum (matematyka, informatyka, fizyka) i punkty z matematyczno – przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego.

Finaliści olimpiad z przedmiotów: matematyka, informatyka i fizyka; a także finaliści innych konkursów informatycznych, będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

kulturoznawcza

O przyjęciu do ALO decyduje suma punktów za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum (język polski, język angielski, historia) i punkty z humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego.

Finaliści olimpiad z przedmiotów: j. polski, nowożytny język europejski; a także finaliści innych konkursów, będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

plastyczno-informatyczna

Kandydaci składają teczkę z własnymi pracami.

Teczka powinna zawierać od 10 do 20 prac – rysunkowych malarskich (w technice dowolnej), najlepiej o formacie zbliżonym do 50 x 70 cm (B2). Szkice i prace o wymiarach mniejszych niż A4, powinny być przymocowane do kartonu o większym formacie.

O zakwalifikowaniu do klasy decyduje ocena prac z teczki.

W przypadku, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc, o przyjęciu do szkoły decyduje średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym.

Prace należy składać zgodnie z harmonogramem rekrutacyjnym na dany rok szkolny.