Rekrutacja ALO


Spotkania informacyjne 2023

 • 14.03.2023 (wtorek) godz. 18:00
 • 18.04.2023 (wtorek)  godz.18:00
 • 09.05.2023 (wtorek) godz. 18:00
 • 13.06.2023 (wtorek) godz.18:00

Miejsce spotkania:
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Budynek B, Aula Duża, ul.Koszykowa 86.

Prezentacja ze spotkania jest dostępna tutaj.


Opłaty w roku szkolnym 2023/2024

Wpisowe Jednorazowe 1500 zł
Czesne Płatne w ratach miesięcznych przez 12 miesięcy w roku; (IX – VIII) 1550 zł

Wysokość opłat czesnego w kolejnych latach nauki wskazana jest w kontrakcie.

Konto, na które należy przekazywać opłaty:

Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy PJATK
54 1240 1040 1111 0011 0698 7484
Bank Pekao

W sprawach dotyczących opłat za szkołę prosimy o kontakt z Panią Moniką Bezdecką vel Wezdecką:
e-mail: monika.wezdecka@pja.edu.pl
tel.: 512 163 603


Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

od 04.05 - 23.06

Rejestracja internetowa na stronie ALO lub w sekretariacie liceum.

Dla profilu plastyczno-informatycznego skany lub zdjęcia prac plastycznych kandydata mogą być przesłane mailem lub można złożyć teczkę z pracami plastycznymi w sekretariacie liceum.

23.06 - 07.07

Przesłanie internetowo skanów lub dostarczenie osobiście poświadczonych kopii, następujących dokumentów:

 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • kserokopii legitymacji szkolnej;
 • karty zdrowia kandydata, w tym ewentualnych opinii i orzeczeń;

Ewentualne rozmowy kwalifikacyjne

10.07 godz.: 12:00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do Liceum.

10.07 - 21.07

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do Liceum dostarczają:

 • oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia egzaminu ośmioklasisty;
 • potwierdzenie opłaty wpisowego;
 • deklarację drugiego języka obcego.

Podpisują kontrakt z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych prowadzącą Akademickie Liceum Ogólnokształcące.

24.07 godz.: 12:00

Ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy uczniów przyjętych do Liceum.

od 24.07

Rekrutacja uzupełniająca w miarę wolnych miejsc.


Procedura rekrutacji

 1. Rejestracja kandydatów do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy PJATK rozpoczyna się zgodnie z Harmonogramem rekrutacji na rok 2023/24, opublikowanym na stronie internetowej ALO.
 2. Kandydaci mogą zarejestrować się przy pomocy jednego z dwóch przedstawionych poniżej sposobów:
 3. Zgodnie z regulaminem rekrutacji, kandydat powinien dostarczyć:
  • podanie o przyjęcie,
  • odpis świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • ksero legitymacji szkolnej,
  • karty zdrowia kandydata, w tym ewentualnych opinii i orzeczeń,
  • teczkę z autorskimi pracami kandydata (Uwaga! Jedynie w przypadku rekrutacji do klas o profilu plastyczno-informatycznym).
 4. W przypadku rejestracji online ww. dokumenty przesłać w formie zeskanowanej na adres e-mail: rekrutacjaliceum@pja.edu.pl; w przypadku zgłoszenia przy pomocy formularza rejestracyjnego, dokumenty powinny być dostarczone osobiście do sekretariatu Liceum lub przesłane pocztą.
 5. Przyjęcie kandydatów - lista osób kwalifikujących się do liceum jest podana do wiadomości kandydatów zgodnie z Harmonogramem Rekrutacji. Obecność kandydata na liście kwalifikacyjnej, nie jest jednoznaczna z przyjęciem do Liceum. Warunkiem ostatecznym przyjęcia kandydata z tej listy jest dostarczenie wymaganych dokumentów, wpłacenie wpisowego i podpisanie kontraktu Rodzic/Opiekun prawny - PJATK, decyduje kolejność wypełnienia w/w procedur, ponieważ lista kandydatów kwalifikujących może być większa niż liczba miejsc.
 6. Kandydat nabywa praw ucznia po:
  • dostarczeniu oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
  • wpłaceniu wpisowego,
  • podpisaniu kontraktu pomiędzy Szkołą a Rodzicami/Prawnymi opiekunami.

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji reguluje Regulamin Rekrutacji.

Online Formularz


Kryteria rekrutacji

Profil informatyczno-matematyczny

O przyjęciu do ALO decyduje:

 • średnia arytmetyczna ocen z matematyki, informatyki i fizyki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Laureaci i finaliści olimpiad z matematyki, informatyki i fizyki, a także finaliści innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów matematyczno-informatycznych będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

Profil kulturoznawczy
 

O przyjęciu do ALO decyduje:

 • średnia arytmetyczna ocen z języka polskiego, języka angielskiego i historii na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Laureaci i finaliści olimpiad z języka polskiego, nowożytnego języka europejskiego lub historii, a także finaliści innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów z dziedziny humanistyki będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

Profil plastyczno-informatyczny

O przyjęciu do ALO decyduje:

 • średnia arytmetyczna ocen z języka polskiego, języka angielskiego i historii na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Laureaci i finaliści olimpiad z języka polskiego, nowożytnego języka europejskiego lub historii, a także finaliści innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów z dziedziny humanistyki będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

Dodatkowym wymogiem rekrutacyjnym jest konieczność złożenia teczki z autorskimi pracami kandydata. Ocena prac z teczki jest oceną wewnętrzną dla potrzeb Liceum i służy wyłącznie pozyskaniu informacji w celu organizacji późniejszej pracy z uczniem.

Teczka powinna zawierać od 10 do 20 prac – rysunkowych i malarskich (w technice dowolnej), najlepiej o formacie zbliżonym do 50x70 cm (B2). Szkice i prace o wymiarach mniejszych niż A4, powinny być przymocowane do kartonu o większym formacie.