Rekrutacja ALO

Uprzejmie informujemy, że w związku z reformą szkolnictwa w roku szkolnym 2019/2020 będziemy prowadzić nabór do klas trzyletniego i czteroletniego liceum.


Zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach:

 • 12 marca 2019
 • 2 kwietnia 2019
 • 7 maja 2019
 • 11 czerwca 2019

Wszystkie spotkania rozpoczną się o godz. 18.00 w siedzibie Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych przy ul. Koszykowej 86, w Auli Dużej.


Opłaty

Wpisowe jednorazowe 1000 zł
Czesne
Liceum trzyletnie:
klasy 1, 2; miesięcznie przez 12 miesięcy w roku (IX-VIII) 1100 PLN
klasa 3; miesięcznie przez 8 miesięcy w roku (IX – IV) 1650 PLN
Liceum czteroletnie:
klasy 1, 2, 3; miesięcznie przez 12 miesięcy w roku (IX-VIII) 1100 PLN
klasa 4; miesięcznie przez 8 miesięcy w roku (IX – IV) 1650 PLN
Konto, na które należy przekazywać opłaty:

Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy PJATK
65 2190 0002 3000 0046 2548 0101


Regulamin rekrutacji

Proces rekrutacji do liceum trzyletniego i czteroletniego regulowany jest przez regulamin rekrutacji wraz z załącznikami.

REGULAMIN ZAŁĄCZNIK 1 (HARMONOGRAM) ZAŁĄCZNIK 2 (KRYTERIA)


Harmonogram rekrutacji 2019

od 06.05
Składanie podań o przyjęcie do liceum podpisanych przez Rodziców (prawnych opiekunów) w sekretariacie szkoły lub rejestracja internetowa na stronie ALO.

07.05–21.06 (do godz. 14:00)
Złożenie teczki z własnymi pracami do klasy plastyczno-informatycznej.

21.06–27.06 (do godz. 14:00)
Złożenie poświadczonych przez gimnazjum/szkołę podstawową kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty.

28.06 (do godz. 14:00)
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych kandydatów do liceum i listy rezerwowej.

01.07–05.07 (do godz. 14:00) Składanie oryginałów dokumentów. Terminowe wpłacanie wpisowego w ustalonej wysokości na wskazany rachunek bankowy (za datę wpłaty uważa się zaksięgowanie środków na rachunku odbiorcy). Podpisywanie kontraktów, deklarowanie drugiego języka obcego.

05.07 (godz. 14:00)
Ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy osób przyjętych do liceum i kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej.

05.07–12.07 (do godz. 14:00)
Składanie oryginałów dokumentów, podpisywanie kontraktów, deklarowanie drugiego języka obcego.

12.07 (do godz. 14:00)
Rodzic/Opiekun Ucznia zobowiązany jest do podpisania kontraktu z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych prowadzącą Akademickie Liceum Ogólnokształcące.

12.07 (godz. 14:00)
Ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych do liceum.

Pobierz (PDF)


Procedura rejestracji

 1. Rejestracja kandydatów do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy PJATK rozpoczyna się zgodnie z aktualnym harmonogramem rekrutacji, opublikowanym na stronie internetowej ALO
 2. Kandydaci mogą zarejestrować się przy pomocy jednego z dwóch przedstawionych poniżej sposobów:
 3. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, kandydat powinien dostarczyć:
  • podanie o przyjęcie,
  • odpis świadectwa ukończenia gimnazjum (w przypadku rekrutacji do liceum trzyletniego) lub odpis świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (w przypadku rekrutacji do liceum czteroletniego),
  • odpis zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (w przypadku rekrutacji do liceum trzyletniego) lub odpis zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (w przypadku rekrutacji do liceum czteroletniego),
  • ksero legitymacji szkolnej,
  • teczkę z autorskimi pracami kandydata (Uwaga! Jedynie w przypadku rekrutacji do klas o profilu plastyczno-informatycznym).
 4. W przypadku rejestracji online ww. dokumenty przesłać w formie zeskanowanej na adres e-mail: rkolakowska@pja.edu.pl; w przypadku zgłoszenia przy pomocy formularza rejestracyjnego, dokumenty powinny być dostarczone osobiście do sekretariatu Liceum lub przesłane pocztą.
 5. Kandydat nabywa praw ucznia po:
  • dostarczeniu oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • wpłaceniu wpisowego,
  • podpisaniu kontraktu pomiędzy Szkołą a Rodzicami/Prawnymi opiekunami.

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji reguluje Regulamin Rekrutacji.

Online Formularz


Kryteria rekrutacji

Profil informatyczno-matematyczny

O przyjęciu do ALO decyduje:

 • ocena z matematyczno-przyrodniczej części egzaminu gimnazjalnego (w przypadku rekrutacji do liceum trzyletniego) lub ocena z matematyki na egzaminie ósmoklasisty (w przypadku rekrutacji do liceum czteroletniego),
 • średnia arytmetyczna ocen z matematyki, informatyki i fizyki na świadectwie ukończenia gimnazjum (w przypadku rekrutacji do liceum trzyletniego) lub szkoły podstawowej (w przypadku rekrutacji do liceum czteroletniego).

Laureaci i finaliści olimpiad z matematyki, informatyki i fizyki, a także finaliści innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów matematyczno-informatycznych będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

Profil kulturoznawczy
 

O przyjęciu do ALO decyduje:

 • ocena z humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego (w przypadku rekrutacji do liceum trzyletniego) lub ocena z języka polskiego na egzaminie ósmoklasisty (w przypadku rekrutacji do liceum czteroletniego),
 • średnia arytmetyczna ocen z języka polskiego, języka angielskiego i historii na świadectwie ukończenia gimnazjum (w przypadku rekrutacji do liceum trzyletniego) lub szkoły podstawowej (w przypadku rekrutacji do liceum czteroletniego).

Laureaci i finaliści olimpiad z języka polskiego, nowożytnego języka europejskiego lub historii, a także finaliści innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów z dziedziny humanistyki będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

Profil plastyczno-informatyczny

O przyjęciu do ALO decyduje:

 • ocena z humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego (w przypadku rekrutacji do liceum trzyletniego) lub ocena z języka polskiego na egzaminie ósmoklasisty (w przypadku rekrutacji do liceum czteroletniego),
 • średnia arytmetyczna ocen z języka polskiego, języka angielskiego i historii na świadectwie ukończenia gimnazjum (w przypadku rekrutacji do liceum trzyletniego) lub szkoły podstawowej (w przypadku rekrutacji do liceum czteroletniego).

Laureaci i finaliści olimpiad z języka polskiego, nowożytnego języka europejskiego lub historii, a także finaliści innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów z dziedziny humanistyki będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

Dodatkowym wymogiem rekrutacyjnym jest konieczność złożenia teczki z autorskimi pracami kandydata. Ocena prac z teczki jest oceną wewnętrzną dla potrzeb Liceum i służy wyłącznie pozyskaniu informacji w celu organizacji późniejszej pracy z uczniem.

Teczka powinna zawierać od 10 do 20 prac – rysunkowych i malarskich (w technice dowolnej), najlepiej o formacie zbliżonym do 50x70 cm (B2). Szkice i prace o wymiarach mniejszych niż A4, powinny być przymocowane do kartonu o większym formacie.

Szczegóły dotyczące punktacji zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji.