Wersja light

Rekrutacja ALO


Spotkania informacyjne 2020

 • 23 czerwca 2020 (online)

Spotkanie online rozpocznie się o godz. 18.00 (instrukcja).


Opłaty

Opłaty na rok szkolny 2020/2021 zostaną opublikowane już wkrótce.

Wpisowe jednorazowe 1000 zł
Czesne Klasy 1, 2, 3 - płatne w ratach miesięcznych przez 12 miesięcy w roku; (IX – VIII) 1300 zł
Klasa 4 – płatne w ratach miesięcznych przez 10 miesięcy w roku; (IX – VI) 1560 zł

Konto, na które należy przekazywać opłaty:

Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy PJATK
65 2190 0002 3000 0046 2548 0101

W sprawach dotyczących opłat za szkołę prosimy o kontakt z Panią Moniką Bezdecką vel Wezdecką:
e-mail: monika.wezdecka@pja.edu.pl
tel.: 512 163 603


Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21 będzie prowadzona on-line do czasu zmiany zasad funkcjonowania szkół. Oryginały dokumentów powinny być dostarczone w końcowych okresie rekrutacji, przed podpisaniem kontraktu. Z uwagi na to, że w chwili obecnej nie jest możliwe ustalenie daty, od której zostaną zmienione zasady funkcjonowania szkół, w harmonogramie rekrutacji podajemy dwie możliwości rejestracji:

od 04.05–31.07
Rejestracja internetowa na stronie ALO lub składanie podań o przyjęcie do Liceum podpisanych przez Rodziców/Opiekunów Prawnych w sekretariacie szkoły.

04.05–31.07
Przesłanie skanów lub zdjęć prac plastycznych kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy o profilu plastyczno-informatycznym.
Złożenie teczki z pracami plastycznymi kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy o profilu plastyczno-informatycznym.

31.07-7.08
Przesłanie skanów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Złożenie poświadczonych przez szkołę podstawową kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty.

10.08 (godz. 12:00)
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do Liceum i listy rezerwowej.

10.08 (od 12:00) -14.08
Składanie oryginałów dokumentów oraz potwierdzenia opłaty wpisowego w ustalonej wysokości na wskazany rachunek bankowy (za datę wpłaty uważa się zaksięgowanie środków na rachunku odbiorcy), deklaracja drugiego języka obcego. Rodzic/Opiekun Prawny podpisuje kontrakt (zwany dalej kontraktem) z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych prowadzącą Akademickie Liceum Ogólnokształcące.

17.08 (godz. 12:00)
Ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy uczniów przyjętych do Liceum i kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej.

17.08 (od 12:00) -19.08
Składanie oryginałów dokumentów oraz potwierdzenia wpłaty wpisowego, deklarowanie drugiego języka obcego; podpisywanie kontraktów dla kandydatów z listy rezerwowej.

19.08 (godz. 14:00)
Ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych do Liceum.


Procedura rejestracji

 1. Rejestracja kandydatów do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy PJATK rozpoczyna się zgodnie z aktualnym harmonogramem rekrutacji, opublikowanym na stronie internetowej ALO.
 2. Kandydaci mogą zarejestrować się przy pomocy jednego z dwóch przedstawionych poniżej sposobów:
 3. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, kandydat powinien dostarczyć:
  • podanie o przyjęcie,
  • odpis świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • odpis zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • ksero legitymacji szkolnej,
  • teczkę z autorskimi pracami kandydata (Uwaga! Jedynie w przypadku rekrutacji do klas o profilu plastyczno-informatycznym).
 4. W przypadku rejestracji online ww. dokumenty przesłać w formie zeskanowanej na adres e-mail: rkolakowska@pja.edu.pl lub monika.wezdecka@pjwstk.edu.pl; w przypadku zgłoszenia przy pomocy formularza rejestracyjnego, dokumenty powinny być dostarczone osobiście do sekretariatu Liceum lub przesłane pocztą.
 5. Kandydat nabywa praw ucznia po:
  • dostarczeniu oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • wpłaceniu wpisowego,
  • podpisaniu kontraktu pomiędzy Szkołą a Rodzicami/Prawnymi opiekunami.

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji reguluje Regulamin Rekrutacji.

Online Formularz


Zasady rekrutacji, klasy:

Profil informatyczno-matematyczny

O przyjęciu do ALO decyduje:

 • ocena z matematyki na egzaminie ósmoklasisty,
 • średnia arytmetyczna ocen z matematyki, informatyki i fizyki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Laureaci i finaliści olimpiad z matematyki, informatyki i fizyki, a także finaliści innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów matematyczno-informatycznych będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

Profil kulturoznawczy

O przyjęciu do ALO decyduje:

 • ocena z języka polskiego na egzaminie ósmoklasisty,
 • średnia arytmetyczna ocen z języka polskiego, języka angielskiego i historii na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Laureaci i finaliści olimpiad z języka polskiego, nowożytnego języka europejskiego lub historii, a także finaliści innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów z dziedziny humanistyki będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

Profil plastyczno-informatyczny

O przyjęciu do ALO decyduje:

 • ocena z języka polskiego na egzaminie ósmoklasisty,
 • średnia arytmetyczna ocen z języka polskiego, języka angielskiego i historii na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Laureaci i finaliści olimpiad z języka polskiego, nowożytnego języka europejskiego lub historii, a także finaliści innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów z dziedziny humanistyki będą przyjmowani w pierwszej kolejności.

Dodatkowym wymogiem rekrutacyjnym jest konieczność złożenia teczki z autorskimi pracami kandydata. Ocena prac z teczki jest oceną wewnętrzną dla potrzeb Liceum i służy wyłącznie pozyskaniu informacji w celu organizacji późniejszej pracy z uczniem.

Teczka powinna zawierać od 10 do 20 prac – rysunkowych i malarskich (w technice dowolnej), najlepiej o formacie zbliżonym do 50x70 cm (B2). Szkice i prace o wymiarach mniejszych niż A4, powinny być przymocowane do kartonu o większym formacie.