Statut ALO

§ 4

  1. 1. Zatrudnieni w Szkole nauczyciele przedmiotów obowiązkowych mają kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) (Dz. U. Nr 50, poz. 400 ze zm.) jako niezbędne dla nauczycieli szkół publicznych.
  2. 2. Uczniowie, ich rodzice lub prawni opiekunowie, zwani dalej rodzicami; nauczyciele i wychowawcy, zwani dalej nauczycielami oraz inni pracownicy Szkoły tworzą społeczność szkolną i dbają o dobre imię Szkoły.
  3. 3. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu Szkoły bezpośrednio oraz przez udział swoich przedstawicieli w Organach Szkoły.

§ 5

  1. 1. W Szkole realizowane są programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego.
  2. 2. Nauczycielom przysługuje prawo wyboru metod nauczania, które stosują po uzgodnieniu z Dyrektorem, przestrzegając zasad etyki zawodowej i przepisów prawa.
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right