Statut ALO

ROZDZIAŁ I / PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. 1. Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, zwane dalej Szkołą, jest ogólnokształcącą szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieży, prowadzoną przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych, zwaną dalej PJATK i współpracującą z PJATK.
 2. 2. Szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej.
 3. 3. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 4. 4. Nad całokształtem działalności Szkoły opiekę i nadzór sprawuje PJATK.
 5. 5. Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Szkoły. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być sprzeczne z jego zapisami.
 6. 6. Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 2

 1. 1. Celem Szkoły jest prowadzenie działalności oświatowej dla kształcenia i wychowania uczniów oraz przygotowanie ich do egzaminu maturalnego.
 2. 2. Szkoła zapewnia uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej.
 3. 3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę i konsultacje psychologa.
 4. 4. Szkoła rozwija zainteresowania uczniów na organizowanych po lekcjach zajęciach fakultatywnych z różnych dziedzin nauki.
 5. 5. Szkoła realizuje własny program profilaktyki uzależnień.
 6. 6. W ramach współpracy międzynarodowej Szkoła może poszukiwać partnerów i współpracować przy realizacji programów.
 7. 7. Realizacja celów Szkoły może być wspierana na warunkach uzgodnionych z założycielem przez osoby prawne i fizyczne, instytucje i organizacje.

§ 3

 1. 1. Osobą prawną prowadzącą Szkołę jest PJATK. W imieniu PJATK działa Prorektor ds. Studenckich, zwany dalej Prorektorem.
 2. 2. Obsługę administracyjną i księgową Szkoły prowadzą odpowiednie działy PJATK.
 3. 3. Szkoła może współpracować z firmami zewnętrznymi, niezbędnymi do jej działalności statutowej.
keyboard_arrow_right